(Actualitzada 30 de setembre del 2018)

A FUNDACIÓ FELÍCIA FUSTER treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa:

 • Responsable del tractament
 • Objectius de la fundació
 • Finalitats del tractament de dades
 • Període de conservació de dades
 • Legitimació per al tractament de dades
 • Comunicació de dades
 • Transferències internacionals de dades
 • Els seus drets
 • Obtenció de les seves dades.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Raó social: FUNDACIÓ FELÍCIA FUSTER

Nom comercial: FUNDACIÓ FELÍCIA FUSTER

NIF: G-66311518

Adreça postal: CR. DE CAMPS I FABRE, 3- 11 BAIXOS, PORTA 3 – 08006 BARCELONA (Barcelona)

Telèfon: +34 93 217 15 09

Correu electrònic: felicia@fundacioffuster.org

OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ:

 1. Ajudar a les persones sense possibilitats econòmiques en la realització d’estudis superiors, preferentment persones procedents dels Orphelins d’Auteil de París.
 2. Ajudar en la realització de projectes artístics, persones pintores, escultores, gravadores i persones que desenvolupin tècniques directament relacionades amb aquestes especialitats.
 3. Ajudar a nivell de doctorat o perfeccionament universitari, persones estudioses de la llengua natal, preferentment no residents en territori espanyol, tant si són lingüistes com literàries o poetes, amb la finalitat de projectar la llengua catalana a l’estranger.

Per l’acompliment d’aquests objectius s’atorgaran beques i/o borses d’estudis anuals, d’acord amb els requisits que seran marcats i publicitats per la mateixa Fundació.

Un altre aspecte é la pròpia obra de Felícia Fuster. En aquest sentit, la Fundació es marca com a objectius: aplegar, conservar, gestionar, administrar, exhibir i difondre l’obra literària i artística de Felícia Fuster. A tal fi, està en projecte l’edició de la seva obra completa; realitzar sessions de lectura poètica com la que avui iniciem, i organitzar exposicions del conjunt de la seva obra: pintura, gravat i obra literària i poètica.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A FUNDACIÓ FELÍCIA FUSTER el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagi facilitat:

 1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, per informar dels nostres ajuts, projectes artístics i persones estudioses de la llengua catalana, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.
 2. Gestionar, les dades proporcionades pels patrons i col·laboradors a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per informar sobre activitats, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra fundació que puguin ser del seu interès.
 3. Gestionar les dades particulars de l’usuari per la seva participació en els diferents esdeveniments o activitats que organitzem i ens hagin autoritzat per informar sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar i que puguin ser del seu interès.
 4. Realitzar, si és el cas, el perfil d’usuari per oferir-li els nostres ajuts i serveis.

PER QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

 • Les dades per a la gestió de la relació amb els patrons, col·laboradors i usuaris seran conservades durant tot el temps en què la relació sigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable.
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres ajuts, activitats o esdeveniments es mantindran durant la vigència i publicitat dels mateixos als quals fan referència, llevat que s’expressi el seu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades per a la participació en esdeveniments i activitats es conservaran durant el temps que durin els mateixos, per gestionar el seu desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.
 • Les dades per a l’enviament de comunicacions i elaboració de perfils dels nostres ajuts o activitats seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

 • La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats 1 a 2 és la relació contractual de la prestació del servei corresponent.
 • L’oferta prospectiva de ajuts i activitats a patrons o col·laboradors té com a base la satisfacció de l’interès legítim consistent en poder oferir i informar als nostres patrons o col·laboradors de les activitats o esdeveniments que organitza la Fundació. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe.No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.
 • La base de l’enviament de comunicacions informatives a nous usuaris és el consentiment que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

No es cediran dades a tercers excepte a:

 • A les entitats col·laboradores per la gestió dels ajuts i organització d’activitats.
 • A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

TRANSFERÈNCIES DE DADES A TERCERS PAÏSOS?

No es realitzen transferències internacionals de dades.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si enFUNDACIÓ FELÍCIA FUSTER estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, FUNDACIÓ FELÍCIA FUSTER deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:
  • Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a:felicia@fundacioffuster.org.
  • Per correu postal: Carrer de Camps i Fabre, 3-11 Baixos, Porta 3 – 08006 Barcelona (Barcelona), adjuntant fotocopia del seu DNI.
  • A l’adreça de correu electrònic i correu postal indicada, li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.
 • Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.
 • En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

 • Les dades personals que tractem a FUNDACIÓ FELÍCIA FUSTERprocedeixen dels propis interessats o el seu representant legal.
 • Us recordem que no hauria de proporcionar dades de tercers llevat que tingui permís per fer-ho i que prèviament ha estat informat.
 • No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina és l’orientació sexual d’una persona física).